Menu
A+ A A-

سوگند نامه کیوکوشین کاراته

  • 27 آذر

سوگند نامه کیوکوشین کاراته

 
به نام خدا
ما جسم و دل خود را پرورش می دهیم
تا روحی استوار و نامتزلزل داشته باشیم
راه راستین مبارزه را می پیماییم
تا همواره حواس و روح خود را آماده نگه داریم
با قدرتی راستین می کوشیم
تا روحی فروتن را در خود به وجود آوریم
ما نهایت فروتنی را رعایت خواهیم کرد
به درجات بالاتر از خود احترام می گذاریم
و از خشونت می پرهیزیم
ما همواره به یاد پروردگار تواناییم
و هرگز موهبت انسان بودن را فراموش نخواهیم کرد.
همواره به عقل و قدرت می اندیشیم
و خواست های دیگر را از خود می رانیم
تا جان در بدن داریم
ضوابط مربوط به کیوکوشین کاراته را رعایت خواهیم کرد
و می کوشیم تا به راه هدف واقعی دست یابیم.